måndag 26 november 2007

Fragment av vår förhistoria

Nu är fyndhanteringen av keramiken från Lokal 20 och 39 äntligen klar. Det har tagit tid eftersom skärvorna har mätts, vägts och studerats noggrannt för att identifiering av magring (material som blandats i leran) och eventuell dekor ska kunna göras. Fyndhanteringen av keramiken innebär också att den registreras så att den finns med i museets arkiv. Genom att göra fyndlistor i Excel med koordinater, dvs fyndets exakta läge, kan vi göra kartor i ett kartprogram där fynden syns som punkter. På så sätt kan vi se hur keramiken är spridd över de ytor som vi grävt ut under sommaren. På dessa kartor kan vi också föra in andra typer av fynd, t.ex. stenmaterial och slagg. Genom dessa sk spridningskartor kan vi förhoppningsvis se hur boplatsen har använts och på vilka ytor olika aktiviteter utförts.

Vissa av keramikskärvorna ska också skickas iväg på fettsyreanalys. Jag har tidigare berättat lite om denna analys som innebär att man kan ta reda på vilka fetter som trängt in i keramiken, orsakat av eventuellt innehåll i kärlen. Redan förra året utförde vi en sådan analys på keramik från utgrävningen i Kosjärv, där vi kunde konstatera att det i kärlet finns spår efter vegetabiliska fetter och fett från någon typ av idisslande djur. Slutsatsen blev att man använt den keramiken för matlagning eller förvaring av mat. Vi hoppas att de nya analyserna av keramiken från Haparandabanan kan ge oss ännu mer information om vad keramiken kan ha använts till. Förutom fettsyreanalys ska också datering med hjälp av C14 ska utföras.

Jag har titta extra noga på magring och dekor för att se om det är möjligt att dela in keramiken i olika typer. Om det är möjligt kommer vi att utföra analyserna på åtminstone en skärva från varje typ av keramik, för att se om de skiljer sig åt i datering och användningsområde.

Sammanlagt har keramikfynden från Lokal 20 och 39 resulterat i ca 350 fyndposter, dvs fyndaskar som innehåller allt från 1-150 skärvor eller fragment. Jag kan inte presentera alla dessa här, men har gjort ett litet urval som följer nedan. Främst har jag här satt fokus på dekoren eftersom det är svårt att visa magring på foto.Lokal 20
De ornerade skärvorna från Lokal 20 är dekorerade med linjer och ett par skärvor har vulst, dvs en utbuktning som troligtvis löpt som en krans runt hela kärlet.


Denna skärva är asbestmagrad och dekorerad med tre
parallella linjer. F218 Lokal 20. © Norrbottens Museum

Glimmermagrad skärva som dekorerats med vulst. På bilden
syns vulsten som en upphöjning på den vanligtvis släta ytan
som utgör kärlets utsida. F414 Lokal 20. © Norrbottens Museum

Om man tittar noga på denna asbestmagrade skärva kan
man se att dekoren består av två korslagda linjer.
F478 Lokal 20. © Norrbottens MuseumDenna skärva kan dateras med hjälp av C14 eftersom
den har en sotig insida. F619 Lokal 20. © Norrbottens Museum


Asbestmagrad skärva med 2 parallella linjer som går i
en båge. F625 Lokal 20. © Norrbottens MuseumLokal 39
Keramiken på Lokal 39 skiljer sig från den på Lokal 20 genom att dekoren nästan uteslutande består av prickar eller punkter, men vulst förekommer även här.
n
n

Denna asbestmagrade skärva är dekorerad med ett upphöjt
band, dvs vulst. F2530 L39. © Norrbottens Museum


Skärvan på bilden är magrad med mycket små asbestfibrer,
nästan omöjliga att se med blotta ögat. Dekoren består av
intryckta punkter som tycks löpa i ett zig-zag-mönster.
F2732 L39. © Norrbottens Museum


Denna skärva har redan tidigare presenterats på bloggen,
men jag visar den igen eftersom den är lite speciell. Den
är asbestmagrad och dekorerad på två olika sätt. Den nedre
dekoren består av intryckta punkter och den ovanför av ett
ev imiterat textilavtryck. F2732 L39. © Norrbottens Museum


Denna mynningskärva är magrad med asbest och ev även
hår. Hårmagring brukar visa sig som små porer där håren
legat. Dekoren består av en rand och en serie täta prickar
nedanför. F2767 L39. © Norrbottens Museum


På denna skärva kan man tydligt se asbestfibrerna som
krusliknande inslag på ytan. Dekoren består av ganska
stora, något triangulära gropar. F3726 L39.
© Norrbottens Museum
b
b
På återseende
/Mirjam

Inga kommentarer: